ທຶນການສຶກສາ ເພື່ອອານາຄົດທີ່ສົດໃສ

ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການທຶນ Bourses d’Avenir ຫລືບໍ່ ?

ທ່ານສາມາດອ່ານທຸກຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ດາວໂຫລດແຜ່ນພັບໄດ້ທີ່ ແລະ ຕາຕະລາງເປັນພາສາຝຣັ່ງ  ຫລື ພາສາລາວ.

ເປີດລົງທະບຽນ ວັນທີ 20 ຕຸລາ ຫາ 18 ພະຈິກ 2018 ຂ້ອຍຕ້ອງການລົງທະບຽນ : ລົງທະບຽນອອນລາຍ