ຮຽນບໍາລຸງຊ່ວງພັກແລ້ງ
Luang Prabang

05/08/2019 - 31/08/2019
ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ສາຂາຫຼວງພະບາງ
Sisavangvatthana Road
ຮຽນບໍາລຸງຊ່ວງພັກແລ້ງ
ມາຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ! ຮຽນບໍາລຸງຊ່ວງພັກແລ້ງ - ຮຽນບໍາລຸງພິເສດສໍາລັບລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ເລີ່ມຮຽນວັນທີ 5 ສິງຫາ ເປີດຮັບສະຫມັກຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ຈົນຮອດວັນທີ່ 11 ກໍລະກົດ 2019.
ຮຽນບໍາລຸງຊ່ວງພັກແລ້ງ LFIV
ຮຽນພາສາ

05/08/2019 - 23/08/2019
Institut français du Laos
Vientiane
ຮຽນບໍາລຸງຊ່ວງພັກແລ້ງ LFIV
ພິເສດສໍາລັບຫຼັກສູດໂຮງຮຽນຝຣັ່ງ ພັດທະນາທັກສະທາງດ້ານພາສາ ພ້ອມກັບກິດຈະກໍາອານິເມຊັ້ນທີ່ມ່ວນຊື່ນ (ອາຍຸ 7ປີ ຂຶ້ນໄປ) ເລີ່ມຮຽນວັນທີ 5 ຫາ 9 ສິງຫາ 2019, 12 ຫາ 16...
1 2