ແຟຊັ່ນ ລາວ, ກິດຈະກໍາສ້າງສັນ ລາວ-ຝຣັ່ງ-ເຢຍລະມັນ !
ເຫດການດ້ານວັດທະນະທຳ

24/06/2019 - 12/09/2019
Institut français du Laos
Vientiane
ແຟຊັ່ນ ລາວ, ກິດຈະກໍາສ້າງສັນ ລາວ-ຝຣັ່ງ-ເຢຍລະມັນ !
ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ແລະ ສະຖານທູດເຢຍລະມັນ ປະຈໍາລາວ ໄດ້ຈັດ ເວີກຊັອບ / ການພົບປະ ໃຫ້ ນັກອອກແບບໜຸ່ມ ໃນຂອບເຂດວຽກງານ ຂອງ ກອງທຶນວັດທະນະທໍາ ຝຣັ່ງ–ເຢຍລະມັນ ປີ...
1 2