ຮຽນບໍາລຸງຊ່ວງພັກແລ້ງ LFIV

ຮຽນບໍາລຸງຊ່ວງພັກແລ້ງ LFIV 05/08/2019 - 23/08/2019 | 19 h 30 - 21 h 00

ພິເສດສໍາລັບຫຼັກສູດໂຮງຮຽນຝຣັ່ງ

ພັດທະນາທັກສະທາງດ້ານພາສາ ພ້ອມກັບກິດຈະກໍາອານິເມຊັ້ນທີ່ມ່ວນຊື່ນ (ອາຍຸ 7ປີ ຂຶ້ນໄປ)

ເລີ່ມຮຽນວັນທີ 5 ຫາ 9 ສິງຫາ 2019, 12 ຫາ 16 ສິງຫາ, 19 ຫາ 23 ສິງຫາ
(ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ເປັນ 1, 2 ຫຼື 3 ອາທິດ)

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos