Mode Laos

Mode Laos 05/09/2019 | 18 h 30 - 20 h 00

ສາມນັກອອກແບບເສື້ອຜ້າ ໄວໜຸ່ມ ຈາກ ລາວ, ຝຣັ່ງ ແລະ ເຢຍລະມັນ ໄດ້ຮ່ວມຕົວກັນເພື່ອເຮັດເວີກ
ຊັອບສ້າງຜົນງານໃຫມ່ຂອງແຕ່ລະຄົນໂດຍນໍາໃຊ້ຜ້າແພລາວ. ຜົນງານເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກນໍາສະເໜີໃນງານ ລາວແຟຊັ່ນວີກ ວັນທີ 13 ກັນຍາ 2019. ໄວໜຸ່ມລາວ ຄົນໃດ ທີ່ມັກຮັກໃນການອອກແບບເສື້ອຜ້າ ສາມາດເຂົ້າໄປພົບ ແລະ ຊົມການສ້າງສັນຜົນງານການອອກແບບຂອງທັງສາມ ໄດ້ທີ່ສະຖານທີ່ເວີກຊັອບຂອງພວກເພິ່ນ ທີ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ : ວັນທີ 4 ແລະ 5 ກັນຍາ 2019, ເວລາ 10ມ ຫາ 17ມ30.

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos