ຮບັ ສະໝກັ ພະນກັ ງານ : ຜຊູ້ ວ່ ຍດາ້ ນວດັ ທະນະທ ຳ ແລະ ການສ່ສື ານ

ຮບັ ສະໝກັ ພະນກັ ງານ : ຜຊູ້ ວ່ ຍດາ້ ນວດັ ທະນະທ ຳ ແລະ ການສ່ສື ານ 02/10/2019 - 20/10/2019 | ຫມົດ​ມື້

ພາຍໃຕຄ້ ວາມຮບັ ຜິດຊອບໂດຍກງົ ຂອງຮອງຫວົ ໜາ້ ຜບູ້ ໍລຫິ ານດາ້ ນວດັ ທະນະທາໍ ແລະ ອາໍ ນາດຂອງຜບູ້ ໍລິຫານສະຖາບນັ ຝຣງ່ັ , ຜຊູ້ ວ່ ຍດາ້ ນວດັ ທະນະທາໍ /ການສ່ສື ານຈະໄດເ້ ຂົ້າຮວ່ ມໃນການສາ້ ງສນັ ລາຍການຕາ່ ງໆດາ້ ນວດັ ທະນະທາໍ ປະຈາໍ ປີ ແລະ ດາໍ ເນນີ ການຈດັ ງານ, ປະສານງານທ່ວົ ໄປຂອງສະຖາບນັ . ຜຊູ້ ວ່ ຍຈະໄດຄ້ ມຸ ການຈດັ ງານ, ປະສານງານກບັ ພາກສວ່ ນກຽ່ ວຂອ້ ງ,ບໍລກິ ານ ແລະ ໃຫຄ້ ວາມຊວ່ ຍເຫຼືອແກສ່ ນິ ລະປິນ, ຕດິ ຕາມດາ້ ນເຕັກນກິ ແລະ ເຄ່ອື ງສຽງໃນງານ.

ເອກະສານຕດິ ຂດັ ສ່ງົ ຊວີ ະປະຫວດັ ຫຍໍ ້ (CV) ແລະ ຂຽນແຮງຈງູ ໃຈໃນການສະໝກັ ວຽກ (Motivation letter) ກອ່ ນວນັ ທີ
14 ຕຸລາ 2019 ຫາ: info@if-laos.org

PDF : ຮບັ ສະໝກັ ພະນກັ ງານ

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos