ກໍາພ້າກັບຜີນ້ອຍ

ກໍາພ້າກັບຜີນ້ອຍ 15/05/2019 | 19 h 30 - 21 h 00

ການສະແດງລະຄອນຫຸ່ນ ເລື່ອງ “ກໍາພ້າກັບຜີນ້ອຍ” ເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ບໍລິສັດເຂົ້າໜຽວການສະແດງ ແລະ ສະມາຄົມຄົນຫູໜວກ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍ:ວອຍ (Voice in Laos) – https://voice.global/country/laos/ . ນັກສະແດງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງ ແຕ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການສະແດງ ທີ່ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ໄດ້ຖ່າຍທອດອອກມາໃສ່ຫຸ່ນ ເຄື່ອນໄຫວຕາມເນື້ອເລື່ອງ ຂອງເລື່ອງນິທານພື້ນບ້ານ “ກ່ຳພ້າ ກັບຜີນ້ອຍ” ໂດຍຜ່ານສຽງດົນຕີ ແລະ ສຽງພາກເປັນບາງຕອນ ພວກເຮົາບໍລິສັດເຂົ້າໜຽວການສະແດງໄດ້ສອນແລະສ້າງການສະແດງໃຫ້ແກ່ຄົນຫູໜວກເພື່ອໃຫ້ພວກ ເຂົາໄດ້ສະແດງຄວາມສາມາດສູ່ສາຍຕາມວນຊົນ ພວກເຂົາຕ້ອງກ້າວເຂົາສູ່ອາຊີບນັກສະແດງ.

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos