ຫລວງພຣະບາງ

lpg-ifສະຖາບັນຝຣັ່ງ ສາຂາຫຼວງພະບາງ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳດ້ານພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳ ເຊິ່ງໄດ້ ເປີດສອນພາສາຝຣັ່ງ ແລະ ລາວ 3 ເທີມ ຕໍ່ປີ ຈຳນວນ50 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ເທີມ ບໍ່ວ່າ ຈະເປັນການຮຽນດ່ຽວ ຫຼື ເປັນກຸ່ມ, ສຳລັບ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່. ສະຖາບັນດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆດ້ານວັດທະ ນະທຳ, ງານວາງສະແດງຮູບແຕ້ມ ຫຼື ຮູບຖ່າຍ, ການປາຖະກະຖາ, ການສະແດງ ແລະ ຮູບເງົາ ສຳລັບເດັກນ້ອຍ.

ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ສາຂາຫຼວງພະບາງ ຍັງມີຫ້ອງສະຫມຸດທີ່ມີປື້ມ, ວາລະສານ ແລະ ຄອມ ພິວເຕີ້ໄວ້ໃຫ້ບໍລິການ.


ບໍ່ມີກິດຈະກໍາ