ຫລວງພຣະບາງ

lpg-ifສະຖາບັນຝຣັ່ງ ສາຂາຫຼວງພະບາງ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳດ້ານພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳ ເຊິ່ງໄດ້ ເປີດສອນພາສາຝຣັ່ງ ແລະ ລາວ 3 ເທີມ ຕໍ່ປີ ຈຳນວນ50 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ເທີມ ບໍ່ວ່າ ຈະເປັນການຮຽນດ່ຽວ ຫຼື ເປັນກຸ່ມ, ສຳລັບ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່. ສະຖາບັນດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆດ້ານວັດທະ ນະທຳ, ງານວາງສະແດງຮູບແຕ້ມ ຫຼື ຮູບຖ່າຍ, ການປາຖະກະຖາ, ການສະແດງ ແລະ ຮູບເງົາ ສຳລັບເດັກນ້ອຍ.

ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ສາຂາຫຼວງພະບາງ ຍັງມີຫ້ອງສະຫມຸດທີ່ມີປື້ມ, ວາລະສານ ແລະ ຄອມ ພິວເຕີ້ໄວ້ໃຫ້ບໍລິການ.


ມາຮຽນພາສາຝຣັ່ງທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ
Luang Prabang

05/08/2019 - 31/08/2019
ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ສາຂາຫຼວງພະບາງ
Sisavangvatthana Road
ມາຮຽນພາສາຝຣັ່ງທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ
ມາຮຽນພາສາຝຣັ່ງທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ບໍາລຸງພາສາຝຣັງຊ່ວງພັກແລ້ງ ເລີ່ມຮຽນວັນທີ 5 ສິງຫາ ເປີດຮັບສະຫມັກຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ຈົນຮອດວັນທີ່ 11 ກໍລະກົດ 2019.
ສະຖາບັນພາສາຝຣັ່ງຂອງລາວໄດ້ສະເຫນີຫຼັກສູດການທ່ອງທ່ຽວ
Luang Prabang

05/08/2019 - 23/08/2019
Institut français du Laos : Vientiane & Luang Prabang
Luang Prabang
ສະຖາບັນພາສາຝຣັ່ງຂອງລາວໄດ້ສະເຫນີຫຼັກສູດການທ່ອງທ່ຽວ
ທ່ານໄດ້ຮຽນ ຫຼື ເວົ້າພາສາຝຣັ່ງໄດ້ບໍ່? ທ່ານເຮັດວຽກ ຫຼື ຢາກເຮັດວຽກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວບໍ່ ? ທ່ານກຳລັງຊອກຫາບ່ອນຮຽນພິເສດສຳລັບວຽກງານນີ້ຢູ່ບໍ່ ? ສະຖາບັນພາສາຝຣັ່ງຂອງລາວໄດ້ສະເຫນີຫຼັກສູດການທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງພິເສດເພື່ອອາຊີບທີ່ປະເທດລາວ.
ຮຽນບໍາລຸງຊ່ວງພັກແລ້ງ
Luang Prabang

05/08/2019 - 31/08/2019
ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ສາຂາຫຼວງພະບາງ
Sisavangvatthana Road
ຮຽນບໍາລຸງຊ່ວງພັກແລ້ງ
ມາຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ! ຮຽນບໍາລຸງຊ່ວງພັກແລ້ງ - ຮຽນບໍາລຸງພິເສດສໍາລັບລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ເລີ່ມຮຽນວັນທີ 5 ສິງຫາ ເປີດຮັບສະຫມັກຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ຈົນຮອດວັນທີ່ 11 ກໍລະກົດ 2019.
ຫລວງພຣະບາງ : ຮຽນພາສາ
Luang Prabang

09/09/2019 - 30/09/2019
ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ສາຂາຫຼວງພະບາງ
Sisavangvatthana Road
ຫລວງພຣະບາງ : ຮຽນພາສາ
ເຂົ້າຮຽນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2019, ສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ຮຽນພາສາຝຣັ່ ແລະ ພາສາລາວສໍາລັບຄົນຕ່າງປະເທດ