ການຮຽນກະກຽມເສັງ DELF

ການຮຽນກະກຽມເສັງ DELF 13/08/2021 - 30/09/2021 | 8 h 30 - 18 h 00

#Rentrée #DELF #Lalanguefrançaise

ທ່ານຕ້ອງການສອບເສັງວັດລະດັບພາສາຝຣັ່ງໃນວັນທີ 23 ແລະ 24 ພະຈິກບໍ່ ? ມາກະກຽມຄວາມພ້ອມກັບຫຼັກສູດກຽມສອບເສັງ DELF ກັບພວກເຮົາໄດ້ເລີຍ ! ພວກເຮົາມີຫຼັກສູດ 30ຊົ່ວໂມງ ແລະ 50 ຊົ່ວໂມງ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງທ່ານ.

ເລີ່ມຮຽນ ວັນທີ 18 ກັນຍາ 2021 ນີ້

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ :

ວ້ອດແອັບ 020 559 448 19

accueil@if-laos.org

 

Emplacement
Institut français du Laos

http://www.if-laos.org
accueil@if-laos.org
Tel : (856-21)215764