ຮຽນພາສາ
ຮຽນພາສາ

09/09/2019 - 30/09/2019
Institut français du Laos
Vientiane
ຮຽນພາສາ
ເຂົ້າຮຽນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2019, ສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ຮຽນພາສາຝຣັ່ງ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວສໍາລັບຄົນຕ່າງປະເທດ
ຫລວງພຣະບາງ : ຮຽນພາສາ
Luang Prabang

09/09/2019 - 30/09/2019
ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ສາຂາຫຼວງພະບາງ
Sisavangvatthana Road
ຫລວງພຣະບາງ : ຮຽນພາສາ
ເຂົ້າຮຽນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2019, ສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ຮຽນພາສາຝຣັ່ ແລະ ພາສາລາວສໍາລັບຄົນຕ່າງປະເທດ
ຮຽນບໍາລຸງຊ່ວງພັກແລ້ງ LFIV
ຮຽນພາສາ

05/08/2019 - 23/08/2019
Institut français du Laos
Vientiane
ຮຽນບໍາລຸງຊ່ວງພັກແລ້ງ LFIV
ພິເສດສໍາລັບຫຼັກສູດໂຮງຮຽນຝຣັ່ງ ພັດທະນາທັກສະທາງດ້ານພາສາ ພ້ອມກັບກິດຈະກໍາອານິເມຊັ້ນທີ່ມ່ວນຊື່ນ (ອາຍຸ 7ປີ ຂຶ້ນໄປ) ເລີ່ມຮຽນວັນທີ 5 ຫາ 9 ສິງຫາ 2019, 12 ຫາ 16...
ຮຽນບໍາລຸງຊ່ວງພັກແລ້ງ
Luang Prabang

05/08/2019 - 31/08/2019
ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ສາຂາຫຼວງພະບາງ
Sisavangvatthana Road
ຮຽນບໍາລຸງຊ່ວງພັກແລ້ງ
ມາຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ! ຮຽນບໍາລຸງຊ່ວງພັກແລ້ງ - ຮຽນບໍາລຸງພິເສດສໍາລັບລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ເລີ່ມຮຽນວັນທີ 5 ສິງຫາ ເປີດຮັບສະຫມັກຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ຈົນຮອດວັນທີ່ 11 ກໍລະກົດ 2019.
ສະຖາບັນພາສາຝຣັ່ງຂອງລາວໄດ້ສະເຫນີຫຼັກສູດການທ່ອງທ່ຽວ
Luang Prabang

05/08/2019 - 23/08/2019
Institut français du Laos : Vientiane & Luang Prabang
Luang Prabang
ສະຖາບັນພາສາຝຣັ່ງຂອງລາວໄດ້ສະເຫນີຫຼັກສູດການທ່ອງທ່ຽວ
ທ່ານໄດ້ຮຽນ ຫຼື ເວົ້າພາສາຝຣັ່ງໄດ້ບໍ່? ທ່ານເຮັດວຽກ ຫຼື ຢາກເຮັດວຽກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວບໍ່ ? ທ່ານກຳລັງຊອກຫາບ່ອນຮຽນພິເສດສຳລັບວຽກງານນີ້ຢູ່ບໍ່ ? ສະຖາບັນພາສາຝຣັ່ງຂອງລາວໄດ້ສະເຫນີຫຼັກສູດການທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງພິເສດເພື່ອອາຊີບທີ່ປະເທດລາວ.
ມາຮຽນພາສາຝຣັ່ງທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ
Luang Prabang

05/08/2019 - 31/08/2019
ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ສາຂາຫຼວງພະບາງ
Sisavangvatthana Road
ມາຮຽນພາສາຝຣັ່ງທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ
ມາຮຽນພາສາຝຣັ່ງທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ບໍາລຸງພາສາຝຣັງຊ່ວງພັກແລ້ງ ເລີ່ມຮຽນວັນທີ 5 ສິງຫາ ເປີດຮັບສະຫມັກຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ຈົນຮອດວັນທີ່ 11 ກໍລະກົດ 2019.
1 2