ເມສາ ເດືອເມສາ – ມິຖຸນາ 2018
ຮຽນພາສາ

09/11/2018 - 26/11/2018
Institut français du Laos
Vientiane

// 04.04.2018 - 14h : Turbo // 18.04.2018 - 14h : Phantom boy // 20.04.2018...
ຮຽນພາສາ
ຮຽນພາສາ

27/08/2018 - 16/12/2018
Institut français du Laos
Vientiane
ຮຽນພາສາ
ການຮຽນພາສາຝຣັ່ງ, ການຮຽນພາສາອັງກິດ : ລົງທະບຽນ ຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 10/07/2017 ລີ່ມຮຽນ : ວັນທີ 31/07/2017 ປື້ມນ້ອຢ ຮຽນພາສາ