ເຫດ​ການ ສິນລະປະ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ຈັນຍາບັນ
ຫ້ອງສະໝຸດ

21/10/2019 - 02/11/2019
Institut français du Laos
Vientiane
ເຫດ​ການ ສິນລະປະ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ຈັນຍາບັນ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄຸ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາຢູ່ລາວ ຍີນດີເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມງານ “ສິນລະປະ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ຈັນຍາບັນ” ຊື່ງຈະຈັດຂື້ນທີ່ວຽງຈັນ ວັນທີ 22...
ບົດຮຽນສະແດງລະຄອນ
Luang Prabang

21/10/2019 - 25/10/2019
Institut Français – Luang Prabang
Sisavangvatthana Road
ບົດຮຽນສະແດງລະຄອນ
ເຖິງວ່າແມ່ນວັນພັກຕ່າງໆ ແຕ່ ຫ້ອງຮຽນການສະແດງລະຄອນຍັງເຂົ້າປົກກະຕິຢູ່. ບົດຮຽນສະແດງລະຄອນ ເລີ່ມຮຽນ ວັນຈັນ ວັນທີ 21 ຫາ ວັນສຸກ ວັນທີ 25 ຕຸລາ 2019.
ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການສະແດງລະຄອນ
Luang Prabang

02/10/2019 - 04/12/2019
Institut Français – Luang Prabang
Sisavangvatthana Road
ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການສະແດງລະຄອນ
ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການສະແດງລະຄອນ - ນຳໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງເທິງເວທີ ສຳລັບເດັກ ແລະ ໄວລຸ້ນ ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການສະແດງລະຄອນ ເລີ່ມຮຽນຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 02 ຕຸລາ ຫາ ວັນທີ 04 ພະຈິກ...
ຮບັ ສະໝກັ ພະນກັ ງານ : ຜຊູ້ ວ່ ຍດາ້ ນວດັ ທະນະທ ຳ ແລະ ການສ່ສື ານ
ເຫດການດ້ານວັດທະນະທຳ

02/10/2019 - 20/10/2019
Institut français du Laos
Vientiane
ຮບັ ສະໝກັ ພະນກັ ງານ : ຜຊູ້ ວ່ ຍດາ້ ນວດັ ທະນະທ ຳ ແລະ ການສ່ສື ານ
ພາຍໃຕຄ້ ວາມຮບັ ຜິດຊອບໂດຍກງົ ຂອງຮອງຫວົ ໜາ້ ຜບູ້ ໍລຫິ ານດາ້ ນວດັ ທະນະທາໍ ແລະ ອາໍ ນາດຂອງຜບູ້ ໍລິຫານສະຖາບນັ ຝຣງ່ັ...
ສະຖາບັນຝຣັ່ງເປີດສອນພາສາອັງກິດເຊັ່ນກັນ !
ຮຽນພາສາ

13/09/2019 - 15/12/2019
Institut français du Laos
Vientiane
ສະຖາບັນຝຣັ່ງເປີດສອນພາສາອັງກິດເຊັ່ນກັນ !
ສະຖາບັນຝຣັ່ງເປີດສອນພາສາອັງກິດເຊັ່ນກັນ ! ລາຄາພິເສດສໍາລັບນັກສຶກສາ: 900 000 ກີບຕໍ່ 40ຊົ່ວໂມງ. ເລີ່ມຮຽນແຕ່ດຽວນີ້ຈົນເຖິງເດືອນທັນວາ.