ສະຖາບັນຝຣັ່ງເປີດສອນພາສາອັງກິດເຊັ່ນກັນ !

ສະຖາບັນຝຣັ່ງເປີດສອນພາສາອັງກິດເຊັ່ນກັນ ! 08/01/2020 - 31/01/2020 | ຫມົດ​ມື້

ສະຖາບັນຝຣັ່ງເປີດສອນພາສາອັງກິດເຊັ່ນກັນ !
ລາຄາພິເສດສໍາລັບນັກສຶກສາ: 900 000 ກີບຕໍ່ 40ຊົ່ວໂມງ.

ເລີ່ມຮຽນແຕ່ດຽວນີ້ຈົນເຖິງເດືອນທັນວາ.

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos