ຫ້ອງສະໝຸດ

mediathequeຫ້ອງສະໝຸດ ຂອງ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ສໍາລັບ ວັນຈັນ, ວັນສຸກ ຕັ້ງແຕ່ ເວລາ 9:00 ເຊົ້າ- 5:30 ແລງ , ສຳລັບ ວັນພະຫັດ ຕັ້ງແຕ່ ເວລາ 9:00 ເຊົ້າ- 6:00 ແລງ ແລະ ສໍາລັບ ວັນເສົາ ຕັ້ງແຕ່ ເວລາ 9:00 ເຊົ້າ- 4:00 ແລງ

Consulter le fonds, faire des réservations (Service disponible aux heures d’ouverture de la médiathèque).
Culturetheque – Votre Médiathèque Numérique


ເຫດ​ການ ສິນລະປະ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ຈັນຍາບັນ
ຫ້ອງສະໝຸດ

21/10/2019 - 02/11/2019
Institut français du Laos
Vientiane
ເຫດ​ການ ສິນລະປະ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ຈັນຍາບັນ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄຸ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາຢູ່ລາວ ຍີນດີເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມງານ “ສິນລະປະ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ຈັນຍາບັນ” ຊື່ງຈະຈັດຂື້ນທີ່ວຽງຈັນ ວັນທີ 22...