ຫ້ອງສະໝຸດ

mediathequeຫ້ອງສະໝຸດ ຂອງ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ສໍາລັບ ວັນອັງຄານ, ວັນສຸກ ຕັ້ງແຕ່ ເວລາ 9:00 ເຊົ້າ- 5:30 ແລງ , ສໍາລັບ ວັນເສົາ ຕັ້ງແຕ່ ເວລາ 9:00 ເຊົ້າ- 4:00 ແລງ

Consulter le fonds, faire des réservations (Service disponible aux heures d’ouverture de la médiathèque).
Culturetheque – Votre Médiathèque Numérique


ຫ້ອງສະໝຸດ : ນຳໃຊ້ຟຣີ 2 ເດືອນ !
ບັນດາສະມາຊິກຈະໄດ້ນຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດ ຟຣີ 2 ເດືອນ ! ສຳລັບສະມາຊິກຫ້ອງສະໝຸດ ທີ່ບັດສະມາຊິກໝົດກຳນົດຈົນເຖິງວັນທີ 14 ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2021, ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະໃຫ້ນຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດຟຣີ 2 ເດືອນ ເພື່ອທົດແທນການປິດ ໃຫ້ບໍລິການໃນໄລຍະການພັກລັອກ ດາວ ... ແລະ ເນື່ອງຈາກສະຫຼອງບຸນວັນຊາດຝຣັ່ງ!