ຫຼັກສູດຮຽນພາສາ

ຫຼັກສູດຮຽນພາສາ 25/04/2024 - 18/07/2024 | 9 h 00 - 19 h 30

ຫຼັກສູດຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ແລະ ພາສາລາວ ພ້ອມເປີດສອນແລ້ວສຳລັບທ່ານ, ແຕ່ລະດັບ ເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ.

ມາເປັນສ່ວນຫນື່ງກັບພວກເຮົາໄດ້ ທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ!

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ :

Tel: (856-21) 215 764

WhatsApp: (856-20) 5594 4819

Email: accueil@if-laos.org

 

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos