ຮຽນອອນລາຍ

ຮຽນອອນລາຍ 06/09/2021 - 30/09/2021 | 9 h 00 - 17 h 30

ມາພົບກັບສະຖາບັນຝຣັ່ງ! ເຮົາຂໍສະເໜີຫຼັກສູດອອນລາຍ, ພາສາຝຣັ່ງງ່າຍໆພຽງແຕ່ ຄຣິກ!

ຫຼັກສູດຮຽນພາສາລາວ ຈະເລີ່ມຮຽນໃນອາທິດນີ້,ຮຽນທາງອອນລາຍ. ຮຽນພາສາລາວເພື່ອນຳໃຊ້ໃນປະຈຳວັນ ລວມທັງໝົດ 20 ຊົ່ວໂມງ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່: ວ້ອດແອັບ 020 5594 4819 ຫຼື ເມວ accueil@iflaos.org

 

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos