ສອນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກນ້ອຍ

ສອນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກນ້ອຍ 19/12/2022 - 09/04/2023 | 8 h 30 - 19 h 30

« ເປີດເທີມໃໝ່ »

ຫຼັກສູດຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 6 ປີຂຶ້ນໄປ, ຮຽນພາສາຝຣັ່ງໃຫ້ມ່ວນ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນ ຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ!
ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງເຮົາເປັນສະຖານທີ່ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການຮຽນເວົ້າ, ຮຽນຂຽນ ເຮັດໃຫ້ມີທັກສະທາງດ້ານພາສາ ແລະ ພາໃຫ້ທ່ານປະສົບຜົນສຳລັບໃນການສອບເສັງໄດ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:
Tel : (856-21)215764
WhatsApp : (856-20) 5594 4819
Email : accueil@if-laos.org

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos