ຫຼັກສູດການສອນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກນ້ອຍ !

ຫຼັກສູດການສອນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກນ້ອຍ ! 11/08/2021 - 30/09/2021 | 8 h 30 - 18 h 00

#Rentrée #Languefrancaise

ການສອນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 6 ປີຂຶ້ນໄປ, ພາສາຝຣັ່ງ,ຮຽນງ່າຍ ເປັນໄວ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນ ຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ!

ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

  • ເລີ່ມເຂົ້າຮຽນວັນທີ 14 ກັນຍາ ປີ 2021. ເປີດລົງທະບຽນຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ !

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ :️

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos