ຄອສຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກນ້ອຍ

ຄອສຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກນ້ອຍ 17/12/2021 - 09/04/2022 | 8 h 30 - 20 h 00

ການສອນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 6 ປີຂຶ້ນໄປ, ພາສາຝຣັ່ງ,ຮຽນງ່າຍ ເປັນໄວ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນ ຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ! (ເທີມໃໝເ່ດືອນ ມັງກອນ 2022)!
ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ.
ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ເລີ່ມເຂົ້າຮຽນວັນທີ 15 ມັງກອນ 2022. ເປີດລົງທະບຽນຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ !

ລົງທະບຽນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ :

  • ເບີໂທ: 021 215764 / ວັອດແອັບ: 020 559 448 19
  • ອີເມວ : accueil@if-laos.org

 

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos