ຫຼັກສູດຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ສຳລັບໄວໜຸ່ມ

ຫຼັກສູດຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ສຳລັບໄວໜຸ່ມ 25/04/2024 - 18/07/2024 | 9 h 00 - 19 h 30

ຫຼັກສູດຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ສຳລັບໄວໜຸ່ມທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ແມ່ນມ່ວນຢ່າງແນ່ນອນ! ການຮຽນສອນ ແມ່ນເປີດຮັບສຳລັບທຸກຄົນ, ທຸກລະດັບ ຕັ້ງແຕ່ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ.

ຢ່າພາດກັບການຮຽນເທີມໃຫມ່ສຳຫລັບໄວຫນຸ່ມໃນເດືອນ ເມາສາ 2024.

ລົງທະບຽນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປຈົນຮອດທີ 4 ພຶດສະພາ.

Plus d’informations | ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ | For more information:

Tel: (856-21) 215 764

WhatsApp: (856-20) 5594 4819

Email: accueil@if-laos.org

 

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos