ຫຼັກສູດພາສາຝຣັ່ງສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່

ຫຼັກສູດພາສາຝຣັ່ງສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ 25/04/2023 - 18/07/2023 | 9 h 00 - 19 h 30

ເປີດເທີມໃໝ່

ຫຼັກສູດຮຽນພາສາຝຣັ່ງທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ (ເທີມໃໝ່ເດືອນ ເມສາ 2023)!
ພາສາຝຣັ່ງ ຮຽນງ່າຍ ເປັນໄວ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ! ຫຼັກສູດສຳຫຼັບທຸກຄົນ ທຸກລະດັບ ນັບແຕ່ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ພວກເຮົາຝຶກສອນຈາກໂຕຈິງ, ການຂຽນ, ການເວົ້າ ແລະ ພາໃຫ້ທ່ານປະສົບຜົນສຳລັບໃນການສອບເສັງໄດ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ :
Tel (856-21)215764; WhatsApp (856-20) 5594 4819; Email: accueil@if-laos.org

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos