ຫຼັກສູດຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່

ຫຼັກສູດຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ 01/01/2024 - 31/03/2024 | 9 h 00 - 19 h 30

#ເປີດເທີມໃໝ່

ຫຼັກສູດຮຽນພາສາຝຣັ່ງທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ (ເທີມໃໝ່ເດືອນ ມັງກອນ 2024)!

ຫຼັກສູດສຳລັບທຸກຄົນ ທຸກລະດັບ ນັບແຕ່ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ພວກເຮົາຝຶກສອນຈາກໂຕຈິງ, ການຂຽນ, ການເວົ້າ ແລະ ພາໃຫ້ທ່ານປະສົບຜົນສຳລັບໃນການສອບເສັງໄດ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ :

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos