COUTURE & COCKTAILS

COUTURE & COCKTAILS 06/02/2021 | 18 h 00 - 22 h 00

ຮ້ານໄຕບ້ານຈະໄດ້ຈັດງານເປີດໂຕຄໍແລັກຊັ່ນເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ນຳໃຊ້ຜ້າຈາກທ້ອງຖິ່ນມາອອກແບບເປັນຜືນຜ້າທີ່ສາມາດນຳມາສວມໃສ່ໃນຊີວິດປະຈຳວັນໄດ້

ພົບກັນວັນເສົາທີ 6 ກຸມພາ ເວລາ 18:00-22:00
ທີ່ສະຖາບັນຣັ່ງ

ເຂົ້າຮ່ວມງານຟຣີ

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos