Forum Jeunesse

Forum Jeunesse 12/05/2023 - 13/05/2023 | 9 h 00 - 20 h 30

ງານ So Good Fair ເປັນງານທີ່ຮວບຮວມເອົາບັນດາໄວໜຸ່ມ, ກຸ່ມອາສາສະໝັກ ທີ່ມີຄວາມຄິດຄ້າຍໆຄືກັນ ແລະ ສາມາດຮ່ວມກັນສ້າງກິດຈະກຳເພື່ອການປ່ຽນແປງໃນສັງຄົມ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍຍັງໄດ້ເຊີນບັນດາກຸ່ມຄົນທີ່ເຮັດວຽກແລ້ວ, CSOs, NGOs, INGOs  ແລະ ອົງກອນຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກງານເພື່ອໄວໜຸ່ມ ເພື່ອເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ກັບກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດຮ່ວມມືກັນໃນອະນາຄົດ. ແລະ ງານນີ້ກໍຍັງເປັນພື້ນທີ່ໃຫ້ໄວໜຸ່ມໄດ້ສະແດງຜົນງານການເຮັດວຽກ, ການພັດທະນາຊຸມຊົນ-ສັງຄົມ.

ງານ So Good Fair ເປັນງານທີ່ຮວບຮວມເອົາບັນດາໄວໜຸ່ມ, ກຸ່ມອາສາສະໝັກ ທີ່ມີຄວາມຄິດຄ້າຍໆຄືກັນ ແລະ ສາມາດຮ່ວມກັນສ້າງກິດຈະກຳເພື່ອການປ່ຽນແປງໃນສັງຄົມ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍຍັງໄດ້ເຊີນບັນດາກຸ່ມຄົນທີ່ເຮັດວຽກແລ້ວ, CSOs, NGOs, INGOs ແລະ ອົງກອນຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກງານເພື່ອໄວໜຸ່ມ ເພື່ອເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ກັບກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດຮ່ວມມືກັນໃນອະນາຄົດ. ແລະ ງານນີ້ກໍຍັງເປັນພື້ນທີ່ໃຫ້ໄວໜຸ່ມໄດ້ສະແດງຜົນງານການເຮັດວຽກ, ການພັດທະນາຊຸມຊົນ-ສັງຄົມ.

ງານຈະຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 12 – 13 ພຶດສະພາ 2023

ວັນສຸກ ທີ 12ເລີ່ມ 14:00-20:00.

ວັນເສົາ ທີ 13 ເລີ່ມ 10:00-20:00.

ທີ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ປະຈໍາລາວ [Institut Français du Laos]

ລິ້ງສະຖານທີ : https://maps.app.goo.gl/znjeVxcXCqb6KAd67

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos