La fête du court

La fête du court 25/03/2020 - 31/03/2020 | ຫມົດ​ມື້

ວິທີສະໝັກເຂົ້າເບິ່ງເທດສະການຮູບເງົາສັ້ນ

ທ່ານຕ້ອງຕື່ມແບບຟອມກ່ອນ: https://cutt.ly/Jtlghze

ໃຫ້ຕື່ມທີ່ຢູ່ອີເມວນີ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ contact@lafeteducourt.com

ໃສ່ໃນຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທ່ານໄດ້ຮັບອີເມວຂອງພວກເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ

> ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອີເມວທີ່ແຈ້ງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ຊື່ບັນຊີ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ ສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ

> ເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 24 ມີນາ, ໃຫ້ເຂົ້າຕາມລຶ້ງນີ້ portail.lafeteducourt.com

ໃສ່ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ຮັບໄປແລ້ວ ແລະ ໃຫ້ດາວໂຫຼດເຄື່ອງອ່ານທີ່ປອດໄພຂອງພວກເຮົາ

ທ່ານຈະສາມາດເບິ່ງ ແລະ ເບິ່ງຄືນໄດ້ຫຼາຍເທື່ອ,ຮູບເງົາທັງໝົດທີ່ນຳສະເໜີໃຫ້ຟຣີ ຈົນຮອດວັນທີ 31 ມີນາ,ແມ່ນວັນສຸດທ້າຍທີ່ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້

> ໃຫ້ລົບເຄີ່ອງອ່ານຖິ້ມ ແລະ ໜັງເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ບໍ່ສາມາດເບິ່ງໄດ້

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos