ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ປະຈໍາລາວ

iflaos-batiment
ສໍານັກງານໃຫຍ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ຕັ້ງຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫ້ອງການ ສູນວັດທະນະທໍາ ທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ສ້າງຕັ້ງ ໂດຍຂື້ນກັບ ສະຖານທູດ ໃນນາມພະແນກພາສາສາດ, ແລະ ໄດ້ຖືກປະກາດເປັນ ສູນພາສາຝຣັ່ງ ໃນ ວັນທີ 14 ມັງກອນ 1994, ໂດຍ ທ່ານເຈົ້າຄອງ ນະຄອນຫຼວງປາຣີ ທ່ານ ຊັກເກີ ຊີຣັກ.ມາຮອດ ເດືອນມັງກອນ 1995, ໄດ້ກາຍມາເປັນ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກຸ້ມຕົນເອງດ້ານການເງິນ ໃນນາມ “ສູນວັດທະນະທໍາ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານພາສາສາດ”.ຫຼັງຈາກປ່ຽນ ມາເປັນ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ, ກໍ່ຍັງສືບຕໍ່ ມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນວຽກງານ ການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຝຣັ່ງ ທີ່ ສປປ ລາວ.

ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາ ຂອງ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ແມ່ນ ປິ່ນອ້ອມໃນ 3 ຂົງເຂດວຽກງານໃຫຍ່ :

ການສອນພາສາ : ຫຼັກສູດສອນພາສາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ : ພາສາຝຣັ່ງ, ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ.ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ສາມາດຕ້ອນຮັບ ນັກຮຽນ ໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 2000 ຄົນໃນແຕ່ລະປີ. ສະຖານທີ່ຮຽນ ຕັ້ງຢູ່ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ທີ່ ສູນວັດທະນະທໍາ ລາວ-ຝຣັ່ງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ທີ່ ສູນກິດຈະກໍາຝຣັ່ງໂກໂຟນ ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ.

ຫ້ອງສະໝຸດ : ເປັນສູນລວມປຶ້ມ ຫຼາຍກ່ວາ 25000 ຫົວ, ວາລະສານ, ດີວີດີ, ຊີດີ ແລະ ປຶ້ມອ່ານເອເລັກໂຕລນິກ, ຫ້ອງສະໝຸດ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ສືບຕໍ່ ປັບປຸງເພີ່ມຕື່ມ ພື້ນຖານດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນຫຼາກຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ຕັ້ງໜ້າ ໃນການໃຫ້ການບໍລິການທີ່ຄ່ອງແຄ້ວວ່ອງໄວ, ທັນສະໄໝ ແລະ ໜ້າສົນໃຈ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ເນື້ອໃນທີ່ຈັດສັນຢ່າງລົງຕົວ.

ແຜນການຈັດງານວັດທະນະທໍາ ແລະ ການສົ່ງເສີມສີລະປິນລາວ : ກໍານົດແຜນການຈັດງານ ກອງປະຊຸມ, ການສະແດງສີລະປະດົນຕີ, ການສະແດງລະຄອນ ເປັນປະຈໍາ.ກະກຽມຈັດງານທີ່ເປັນເຫດການສໍາຄັນ : ວັນແຫ່ງການຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອການພັດທະນາ, ບຸນແຕ້ມຮູບກາຕູນ ໃນຫົວຂໍ້ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ບຸນດົນຕີ …

ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ສົ່ງເສີມ ໃນການສ້າງຜົນງານ ແລະ ຈັດງານດ້ານວັດທະນະທໍາ ຂອງ ສີລະປິນລາວ ເຊັ່ນ : ບຸນການສະແດງ (Festival for Performing Arts), ບຸນມະຫາກໍາການເຕັ້ນນາໆຊາດ ຟັງແມ່ຂອງ (Festival de danse Fang Mae Khong), ຜົນງານການສະແດງລະຄອນ ເລື່ອງ : « Le songe d’une nuit de mousson »…

ສະຖາບັນຝຣັ່ງເປີດສອນພາສາອັງກິດເຊັ່ນກັນ !
ຮຽນພາສາ

13/09/2019 - 15/12/2019
Institut français du Laos
Vientiane
ສະຖາບັນຝຣັ່ງເປີດສອນພາສາອັງກິດເຊັ່ນກັນ !
ສະຖາບັນຝຣັ່ງເປີດສອນພາສາອັງກິດເຊັ່ນກັນ ! ລາຄາພິເສດສໍາລັບນັກສຶກສາ: 900 000 ກີບຕໍ່ 40ຊົ່ວໂມງ. ເລີ່ມຮຽນແຕ່ດຽວນີ້ຈົນເຖິງເດືອນທັນວາ.
ຮບັ ສະໝກັ ພະນກັ ງານ : ຜຊູ້ ວ່ ຍດາ້ ນວດັ ທະນະທ ຳ ແລະ ການສ່ສື ານ
ເຫດການດ້ານວັດທະນະທຳ

02/10/2019 - 20/10/2019
Institut français du Laos
Vientiane
ຮບັ ສະໝກັ ພະນກັ ງານ : ຜຊູ້ ວ່ ຍດາ້ ນວດັ ທະນະທ ຳ ແລະ ການສ່ສື ານ
ພາຍໃຕຄ້ ວາມຮບັ ຜິດຊອບໂດຍກງົ ຂອງຮອງຫວົ ໜາ້ ຜບູ້ ໍລຫິ ານດາ້ ນວດັ ທະນະທາໍ ແລະ ອາໍ ນາດຂອງຜບູ້ ໍລິຫານສະຖາບນັ ຝຣງ່ັ...
ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການສະແດງລະຄອນ
Luang Prabang

02/10/2019 - 04/12/2019
Institut Français – Luang Prabang
Sisavangvatthana Road
ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການສະແດງລະຄອນ
ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການສະແດງລະຄອນ - ນຳໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງເທິງເວທີ ສຳລັບເດັກ ແລະ ໄວລຸ້ນ ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການສະແດງລະຄອນ ເລີ່ມຮຽນຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 02 ຕຸລາ ຫາ ວັນທີ 04 ພະຈິກ...
ບົດຮຽນສະແດງລະຄອນ
Luang Prabang

21/10/2019 - 25/10/2019
Institut Français – Luang Prabang
Sisavangvatthana Road
ບົດຮຽນສະແດງລະຄອນ
ເຖິງວ່າແມ່ນວັນພັກຕ່າງໆ ແຕ່ ຫ້ອງຮຽນການສະແດງລະຄອນຍັງເຂົ້າປົກກະຕິຢູ່. ບົດຮຽນສະແດງລະຄອນ ເລີ່ມຮຽນ ວັນຈັນ ວັນທີ 21 ຫາ ວັນສຸກ ວັນທີ 25 ຕຸລາ 2019.
ເຫດ​ການ ສິນລະປະ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ຈັນຍາບັນ
ຫ້ອງສະໝຸດ

21/10/2019 - 02/11/2019
Institut français du Laos
Vientiane
ເຫດ​ການ ສິນລະປະ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ຈັນຍາບັນ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄຸ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາຢູ່ລາວ ຍີນດີເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມງານ “ສິນລະປະ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ຈັນຍາບັນ” ຊື່ງຈະຈັດຂື້ນທີ່ວຽງຈັນ ວັນທີ 22...