ງານວາງສະແດງສີລະປະ ຂອງ ອາຈານ ວຽງໄຊ ພູນຊະນະ

ງານວາງສະແດງສີລະປະ ຂອງ ອາຈານ ວຽງໄຊ ພູນຊະນະ 08/09/2022 - 30/09/2022 | 9 h 00 - 17 h 30

ອາຈານ ວຽງໄຊ ພູນຊະນະ

ສິນລະປິນທີ່ຊຽວຊານດ້ານ ການນຳໃຊ້ປະສົມປະສານອຸປະກອນ ຫຼື ສິນລະປິນແນວສື່ປະສົມ (Mixed Media), ທ່ານ ວຽງໄຊ ພູນຊະນະ ເກີດປີ 1959 ທິ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ.

ໃນການສໍາພາດທີ່ຜ່ານມາ, ລາວໄດ້ຍອມຮັບວ່າ. ” ຜູ້ຄົນໄດ້ບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ຜົນງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ ເປັນງານສະໄຫມໃໝ່ຫຼາຍ ສໍາລັບສິລະປະຂອງຄົນລາວ”. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເມືອງວຽງໄຊ ໄດ້ຖືກຜັກດັນໃຫ້ນຳໃຊ້ ແລະ ສັງລວມວັດສະດຸມາປະສົມເຂົ້າກັນທີ່ມີຢູ່ໃນລາວ.

ວຽງໄຊ ພູນຊະນະ ໄດ້ພັດທະນາເຕັກນິກການປະສົມສີຂອງລາວໃນໄລຍະທີ່ລາວຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ເກເບັກ Québec. ເມື່ອກັບຄືນສູ່ ປະເທດລາວ, ລາວໄດ້ໃກ້ສິດໃຫ້ຄຳແນະນຳກັບນັກສຶກສາຂອງ ສະຖາບັນວິຈິດສິນຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ພັດທະນາສິລະປະຂອງປະເທດລາວ. ໃນໄລຍະນັ້ນ, ລາວໄດ້ນຳສະເໜີເຕັກນິກ ໃນການນຳໃຊ້ປະສົມປະສານອຸປະກອນ ຫຼື ສື່ປະສົມ (Mixed Media), ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ, ເພື່ອພັດທະນາແນວຄວາມຄິດຂອງສິລະປະຍຸກສະໄຫມໃໝ່ໃນປະເທດ.

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos