ຫຼັກສູດຮຽນພາສາຝຣັ່ງ

ຫຼັກສູດຮຽນພາສາຝຣັ່ງ 09/08/2021 - 30/09/2021 | 8 h 30 - 18 h 00

#Rentrée #Lalanguefrançais

ພາສາຝຣັ່ງ,ຮຽນງ່າຍ ເປັນໄວ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນ ຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ!

ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ.

ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ :

ລົງທະບຽນຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ເລີ່ມຮຽນວັນທີ 14 ກັນຍາ 2021

  • ວ້ອດແອັບ 020 559 448 19
  • ເມວ accueil@if-laos.org

ຫຼວງພະບາງ :

ລົງທະບຽນຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ເລີ່ມຮຽນວັນທີ 20 ກັນຍາ 2021

  • ວ້ອດແອັບ 020 918 249 31
  • ເມວ secretariat.lpb@if-laos.org
ສະຖານທີ່
Institut français du Laos : Vientiane & Luang Prabang