ຄອສຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກນ້ອຍ

ຄອສຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກນ້ອຍ 01/09/2022 - 20/09/2022 | 8 h 30 - 19 h 30

« ເປີດເທີມໃໝ່ »

ຄອສຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 6 ປີຂຶ້ນໄປ, ຮຽນພາສາຝຣັ່ງໃຫ້ມ່ວນ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນ ຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ!
ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງເຮົາເປັນສະຖານທີ່ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການຮຽນເວົ້າ, ຮຽນຂຽນ ເຮັດໃຫ້ມີທັກສະທາງດ້ານພາສາ ແລະ ພາໃຫ້ທ່ານປະສົບຜົນສຳລັບໃນການສອບເສັງໄດ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: Tel (856-21)215764 ;WhatsApp (856-20) 5594 4819     Email:  accueil@if-laos.org

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos : Vientiane & Luang Prabang