ເປີດເທີມໃໝ່ – ເດືອນກັນຍາ!

ເປີດເທີມໃໝ່ - ເດືອນກັນຍາ! 11/08/2021 - 19/09/2021 | 8 h 30 - 18 h 30

#Rentrée #Languefrancaise #languelao #langueanglaise

ການຮຽນພາສາຝຣັ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານໄປໄດ້ໄກ ເປີດລົງທະບຽນແລ້ວ !

ສະຖາບັນຝຣັ່່ງ ປະຈຳລາວ ຊ່ວຍທ່ານໄດ້ໃນການຮຽນພາສາຝຣັ່ງ, ພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ການຮຽນກຽມເສັງ DELF !

  • ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ : ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີ່ເບີວັອດແອັບ 020 559 448 19, ທາງອີເມວ accueil@if-laos.org
  • ຫຼວງພະບາງ : ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີ່ເບີວັອດແອັບ 020 91824931, ທາງອີເມວ secretariat.lpb@if-laos.org
ສະຖານທີ່
Institut français du Laos : Vientiane & Luang Prabang