ຫຼັກສູດຮຽນອອນລາຍ

ການຮຽນອອນລາຍ ເລີ່ມຕົ້ນຮຽນແຕ່ອາທິດນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ !

ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ປະຈຳລາວ ພ້ອມນຳພາທ່ານໃນການຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ແລະ ພາສາລາວ ແບບອອນລາຍ 100% ເຊິ່ງປະກອບມີ 4 ຫຼັກສູດໃນການຮຽນອອນລາຍຕໍ່ 20 ຊົ່ວໂມງ ໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ພາກການສົນທະນາ, ພາກໄວຍາກອນ, ພາກການວິເຄາະຂ່າວເປັນພາສາຝຣັ່ງ, ແລະ ການຮຽນພາສາລາວ !

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທາງວັອດແອັບ ທີ່ເບີ 020 55744819, ທາງອີເມວ ໄດ້ທີ່ : accueil@if-laos.org ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງ ພະບາງ ໄດ້ທາງວັອດແອັບ ທີ່ເບີ 020 55 526 474 ແລະ ທາງອີເມວໄດ້ທີ່ luangprabang@if-laos.org

ໃບສະໝັກ : ດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່ນີ່