ຫ້ອງສະໝຸດ : ນຳໃຊ້ຟຣີ 2 ເດືອນ !

ຫ້ອງສະໝຸດ : ນຳໃຊ້ຟຣີ 2 ເດືອນ ! 14/07/2021 - 30/09/2021 | ຫມົດ​ມື້

ບັນດາສະມາຊິກຈະໄດ້ນຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດ ຟຣີ 2 ເດືອນ !

ສຳລັບສະມາຊິກຫ້ອງສະໝຸດ ທີ່ບັດສະມາຊິກໝົດກຳນົດຈົນເຖິງວັນທີ 14 ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2021, ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະໃຫ້ນຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດຟຣີ 2 ເດືອນ ເພື່ອທົດແທນການປິດ ໃຫ້ບໍລິການໃນໄລຍະການພັກລັອກ ດາວ ແລະ ເນື່ອງຈາກສະຫຼອງບຸນວັນຊາດຝຣັ່ງ!

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos