ທຶນການສຶກສາ ເພື່ອອານາຄົດທີ່ສົດໃສ

ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການທຶນ Bourses d’Avenir ຫລືບໍ່ ?

ທ່ານສາມາດອ່ານທຸກຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ດາວໂຫລດແຜ່ນພັບໄດ້ທີ່ ແລະ ຕາຕະລາງເປັນພາສາຝຣັ່ງ  ຫລື ພາສາລາວ.