ຫຼັກສູດ

ຫ້ອງຮຽນພາສາລາວ

ຫ້ອງຮຽນສຳຫລັບຜູ້ໃຫຍ່
ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ (40ຊມ)
1. ວັນຈັນ ແລະ ວັນພູດ 17ໂມງ30 à 19ໂມງ30
2. ວັນເສົາ 9ໂມງ ຫາ 12ໂມງ

ລະດັບ A1.2 ຫາ B2.4 (50ຊມ)
1. ວັນຈັນ ແລະ ວັນພູດ 17ໂມງ30 à 19ໂມງ
2. ວັນເສົາ 8ໂມງ30 ຫາ 12ໂມງ15

ຫ້ອງຮຽນສຳຫລັບໄວໜູ່ມ (10ປີ ເຖີງ 15 ປີ)
1. ວັນເສົາ 9ໂມງ ຫາ 12ໂມງ

ຫ້ອງຮຽນສຳຫລັບເດັກນ້ອຍ (6ປີ ເຖີງ 10ປີ)
1. ວັນເສົາ 9ໂມງ ຫາ 12ໂມງ

ການຮຽນກະກຽມສຳຫລັບສອບເສັງລະດັບພາສາ
1. ຮຽນກະກຽມສອບເສັງສຳຫລັບນັກຮຽນ (20ຊມ) ວັນເສົາຕອນເຊົ້າ
2. ຮຽນກະກຽມສອບເສັງລະດັບພາສາ : ວັນຈັນ, ວັນພູດ ແລະ ວັນສູກ 17ໂມງ30 ຫາ 19ໂມງ30

ການຮຽນພາສາອັງກິດ
ເທີມປົກກະຕິ (40 ຊົ່ວໂມງ)
1. ວັນຈັນ – ວັນພຸດ : 17h30 -19h30
2. ວັນຄານ – ວັນພະຫັດ : 17h30 -19h30

ການຮຽນພາສາອັງກິດສຳຫລັບເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 6-12 ປີ (20 ຊົ່ວໂມງ)

ດາວໂຫຼດໂບຣຊົວ