ຫຼັກສູດຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ສຳລັບເດັກນ້ອຍ

ຫຼັກສູດຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ສຳລັບເດັກນ້ອຍ 25/04/2024 - 18/07/2024 | 9 h 00 - 19 h 30

ຫຼັກສູດຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 6 ປີຂຶ້ນໄປ ຮຽນພາສາຝຣັ່ງໃຫ້ມ່ວນ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ !

ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງເຮົາເປັນສະຖານທີ່ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການຮຽນເວົ້າ, ຮຽນຂຽນ ເຮັດໃຫ້ມີທັກສະທາງດ້ານພາສາ ແລະ ພາໃຫ້ທ່ານປະສົບຜົນສຳລັບໃນການສອບເສັງໄດ້.

ສາມາດລົງທະບຽນໄດແຕ່ມື້ນີ້ຈົນຮອດທີ  4 ພຶດສະພາ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ :

Tel: (856-21) 215 764

WhatsApp: (856-20) 5594 4819

Email: accueil@if-laos.org

 

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos