ສອນພາສາອັງກິດ ສຳລັບເດັກນ້ອຍ : ເປີດເທີມໃໝ່

ສອນພາສາອັງກິດ ສຳລັບເດັກນ້ອຍ : ເປີດເທີມໃໝ່ 14/12/2020 - 31/01/2021 | 0 h 00

ພາສາອັງກິດສຳລັບເດັກນ້ອຍ 6ປີຂື້ນໄປ ຮຽນງ່າຍ ເປັນໄວ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນ ຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ! ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ເຂົ້າຮຽນເລີ່ມວັນທີ 9ມັງກອນ 2021. ເປີດໃຫ້ລົງທະບຽນແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່່: 021 21 57 64 ຫຼື accueil@if-laos.org

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos