ຫຼັກສູດຮຽນພາສາອັງກິດ

ຫຼັກສູດຮຽນພາສາອັງກິດ 09/08/2021 - 30/09/2021 | 8 h 30 - 18 h 00

ພາສາອັງກິດ ຮຽນງ່າຍ ເປັນໄວ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນ ຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ! ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ.

ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ເຂົ້າຮຽນເລີ່ມວັນທີ 20 ກັນຍາ 2021. ເປີດໃຫ້ລົງທະບຽນແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່່: ວ້ອດແອັບ 020 5594 4819 ຫຼື ເມວ accueil@if-laos.org

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos