ຫຼັກສູດຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່

ຫຼັກສູດຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ 25/04/2024 - 18/07/2024 | 9 h 00 - 17 h 30

ຫຼັກສູດຮຽນພາສາຝຣັ່ງທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ (ເທີມໃໝ່ເດືອນ ເມາສາ  2024)!

ຫຼັກສູດສຳຫຼັບທຸກຄົນ ທຸກລະດັບ ນັບແຕ່ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ພວກເຮົາຝຶກສອນຈາກໂຕຈິງ, ການຂຽນ, ການເວົ້າ ແລະ ພາໃຫ້ທ່ານປະສົບຜົນສຳລັບໃນການສອບເສັງໄດ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ :

Tel (856-21)215764; WhatsApp (856-20) 5594 4819; Email: accueil@if-laos.org

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos