ຫຼັກສູດພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກ

ຫຼັກສູດພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກ 29/04/2023 - 18/07/2023 | 9 h 00 - 12 h 15

ປີດເທີມໃໝ່
ຫຼັກສູດຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 6 ປີຂຶ້ນໄປ ຮຽນພາສາຝຣັ່ງໃຫ້ມ່ວນ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ !
ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງເຮົາເປັນສະຖານທີ່ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການຮຽນເວົ້າ, ຮຽນຂຽນ ເຮັດໃຫ້ມີທັກສະທາງດ້ານພາສາ ແລະ ພາໃຫ້ທ່ານປະສົບຜົນສຳລັບໃນການສອບເສັງໄດ້.

Plus d’informations / ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ / For more information:
Tel: (856-21) 215 764
WhatsApp: (856-20) 5594 4819
Email: accueil@if-laos.org

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos