ສະຖາບັນພາສາຝຣັ່ງຂອງລາວໄດ້ສະເຫນີຫຼັກສູດການທ່ອງທ່ຽວ

ສະຖາບັນພາສາຝຣັ່ງຂອງລາວໄດ້ສະເຫນີຫຼັກສູດການທ່ອງທ່ຽວ 05/08/2019 - 23/08/2019 | ຫມົດ​ມື້

ທ່ານໄດ້ຮຽນ ຫຼື ເວົ້າພາສາຝຣັ່ງໄດ້ບໍ່? ທ່ານເຮັດວຽກ ຫຼື ຢາກເຮັດວຽກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວບໍ່ ? ທ່ານກຳລັງຊອກຫາບ່ອນຮຽນພິເສດສຳລັບວຽກງານນີ້ຢູ່ບໍ່ ? ສະຖາບັນພາສາຝຣັ່ງຂອງລາວໄດ້ສະເຫນີຫຼັກສູດການທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງພິເສດເພື່ອອາຊີບທີ່ປະເທດລາວ.

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos : Vientiane & Luang Prabang