ເປີດຮັບລົງທະບຽນ ສອບເສັງ DELF/DALF !

ເປີດຮັບລົງທະບຽນ ສອບເສັງ DELF/DALF ! 18/10/2021 - 29/10/2021 | 9 h 00 - 17 h 30

ການລົງທະບຽນ ສຳລັບການສອບເສັງ DELF / DALF ລະດັບທົ່ວໄປ ເລີ່ເປີດລົງຖະບຽນແຕວັນທີ 18 ຫາ 29 ຕຸລາ 2021

ວັນສອບເສັງ ແມ່ນວັນທີ 23 ແລະ 24 ພະຈິກ 2021

ແບບຟອມລົງທະບຽນ : ດາວໂຫລດ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສອບຖາມ : 021 215 764, ວ້ອດແອັບ 020 5594 4819, ອີເມວ accueil@if-laos.org

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos