ເທສະການປຶ້ມກາຕູນ ທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ !

ເທສະການປຶ້ມກາຕູນ ທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ! 17/11/2020 - 27/11/2020 | ຫມົດ​ມື້

ທ່ານມັກປື້ມກາຕູນບໍ່ ? ທ່ານມີຄວາມຊຳນານໃນດ້ານການແຕ້ມຮູບ, ຫຼື ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນດ້ານການແຕ້ມຮູບບໍ່ ?

ມາເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນການແຕ້ມຮູບນຳພວກເຮົາເດີ “#LeLaosDessine” “#ລາວແຕ້ມລາວ” : ພຽງແຕ່ໃຫ້ທ່ານແຕ້ມການຕູນຕໍ່ໃສ່ເລື່ອງໃຫ້ຄົບ 4 ຫ້ອງ, ຈາກ 2 ຫ້ອງທຳອິດແມ່ນແຕ້ມແລ້ວ.

ມີ 3 ເລື່ອງ (ດ້ານລຸ່ມນີ້)ໃຫ້ທ່ານເລືອກເອົາ 1 ເລື່ອງ !

ວັນທີສົ່ງ : 23 ພະຈິກ 2020

ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ເພີ່ມເຕີມ culture@if-laos.org ຫຼື 020 55531764

ຕາຕະລາງເທສະການຕູນ ແຕ່ ທີ25 ຫາ 27 ເດືອນ ພະຈິກ 2020
ກາຕູນ 2020 ເຫດການ

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos