ການກຽມເສັງ DELF A2 ແລະ B1.

ການກຽມເສັງ DELF A2 ແລະ B1. 05/08/2019 - 16/08/2019 | ຫມົດ​ມື້

ທ່ານຄິດຈະລົງທະບຽນເສັງ DELF junior ຫລື scolaire ບໍ່?
ມາຮຽນກຽມເສັງນຳພວກເຮົາ, ວັນທີ່ 05 ເຖິງ 16 ສິງຫາ, ໃນເວລາ 9 ໂມງ ຫາ 11 ໂມງ
ການກຽມເສັງ DELF A2 ແລະ B1.
ເລີ່ມສະຫມັກ ວັນທີ່ 01 ຫາ 11 ກໍລະກົດ.

ສະຖານທີ່
Institut Français - Luang Prabang