ຫ້ອງສະໝຸດເປີດປົກກະຕິ !

ຫ້ອງສະໝຸດເປີດປົກກະຕິ ! 05/10/2021 - 31/10/2021 | 9 h 00 - 17 h 30

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ຫໍສະໝຸດຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ, ກັບມາເປີດຄືນໃໝ່ໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນ ດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ! ປື້ມອ່ານພາສາຝຣັ່ງ, ຮູບເງົາ, ເຫດການວັດທະນະທໍາ ທາງອອນໄລນ ກັບຫ້ອງສະໝຸດອອນລາຍ (Culturethèque) ມີເອກະສານຫຼາຍກວ່າ 25.000 ເຫຼັ້ມ ທີ່ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.

ຂໍ້ມູຸນເພີ່ມເຕີມຕິດຕໍ່ :

Téléphone : +856-21 215764

e-mail : mediatheque@if-laos.org

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos