ສ່ວນຫຼຸດພິເສດ !

ສ່ວນຫຼຸດພິເສດ ! 03/06/2020 - 30/06/2020 | 18 h 00 - 20 h 30

ສ່ວນຫຼຸດພິເສດ ! ສະຖາບັນຝຣັ່ງປະຈຳຢູ່ລາວຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານສະເໝີ.

ສຳລັບເທີມເດືອນ ມີຖຸນາ ຫາ ກໍລະກົດ ປີ 2020 ນີ້, ສະຖາບັນຝຣັ່ງປະຈຳຢູລາວ ມີຄວາມຍິນດີມີສ່ວນຫຼຸດ 50 % ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ, ຄູ-ອາຈານທີ່ຂຶ້ນກັບລັດ ແລະ ບັນດາມະຫາໄລເທົ່ານັ້ນ !
* ລາຄາເຕັມທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020.
ສະຖານທີ່
Institut français du Laos