ການສົ່ງເງີນຄືນຄ່າປີ້ຄອນເສີດ ມານຸ ເຈົາ ແມ່ນສາມາດມາຮັບເອົາເງີນຄືນໄດ້ນັບແຕ່ວັນທີ 2 ມິຖຸນາເປັນຕົ້ນໄປ.

ການສົ່ງເງີນຄືນຄ່າປີ້ຄອນເສີດ ມານຸ ເຈົາ ແມ່ນສາມາດມາຮັບເອົາເງີນຄືນໄດ້ນັບແຕ່ວັນທີ 2 ມິຖຸນາເປັນຕົ້ນໄປ. 22/03/2020 - 15/06/2020 | 19 h 00 - 21 h 00

ການສົ່ງເງີນຄືນຄ່າປີ້ຄອນເສີດ ມານຸ ເຈົາ ແມ່ນສາມາດມາຮັບເອົາເງີນຄືນໄດ້ນັບແຕ່ວັນທີ 2 ມິຖຸນາເປັນຕົ້ນໄປ.
ສຳລັບການມາຮັບເອົາເງີນຄືນແມ່ນໃຫ້ສົ່ງອີເມວຫາທີ່ຢູ່ນີ້ remboursement@if-laos.orgໂດຍໃຫ້ແຈ້ງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ (ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ໝາຍເລກໂທລະສັບ…), ຈຳນວນປີ້ຄອນເສີດທີ່ຕ້ອງການສົ່ງຄືນ ແລະ ວັນເວລາທີ່ທ່ານວ່າງ/ທ່ານຕ້ອງການມາຮັບເອົາເງີນຄືນຢູ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ.

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos