Prépa DELF

Prépa DELF 08/01/2020 - 31/01/2020 | 9 h 00 - 10 h 30

ທ່ານຕ້ອງການວັດລະດັບຄວາມຮູ້ທາງພາສາຝຣັ່ງຂອງທ່ານ ເພື່ອສອບເສັງເອົາໃບປະກາດທຽບລະດັບພາສາ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນລະດັບພາສາຝຣັ່ງເປັນທາງການບໍ່? ສະຖາບັນຝຣັ່ງທີ່ວຽງຈັນສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນການກະກຽມສອບເສັງໄດ້.

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos