ການສອບເສັງວັດລະດັບພາສາຝຣັ່ງ DELF DALF

ການສອບເສັງວັດລະດັບພາສາຝຣັ່ງ DELF DALF 07/02/2022 - 25/02/2022 | 9 h 00 - 18 h 00

ການລົງທະບຽນສຳລັບການສອບເສັງ DELF / DALF ເລີ່ມເປີດແຕ່ວັນທີ 7 ເດືອນກຸມພາ ເຖິງວັນທີ 25 ກຸມພາ 2022
ວັນສອບເສັງ ແມ່ນວັນທີ 22 ແລະ 23 ມີນາ 2022
ແບບຟອມລົງທະບຽນມີຢູ່ໃນຫ້ອງຮັບຕ້ອນ ແລະ ຢູ່ໃນເວັບໄຊ
ສອບຖາມໄດ້ທີ : 021 215 764 ; 020 5594 4819 ; accueil@if-laos.org

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos